Zawsze więcej dla naszych pracowników

Zgodnie ze swoim podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu firma Delpharm jest zaangażowana w ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska z korzyścią dla swoich pracowników, podwykonawców, partnerów dostawców, klientów i wszelkich innych interesariuszy, których dotyczy jej działalność, w duchu przejrzystości.

Firma Delpharm wprowadziła globalną politykę w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Polityka ta, podpisana przez członków Komitetu Wykonawczego, potwierdza zaangażowanie Grupy w zapewnienie satysfakcji pacjentów i klientów poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa i skuteczności swoich produktów i usług poprzez zgodność z przepisami, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu rentowności niezbędnego do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Grupy.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Bezpieczeństwo i higiena pracy są zapewniane nie tylko poprzez przestrzeganie zasad, ale także poprzez proaktywną komunikację na poziomie Grupy, umożliwiającą wymianę informacji zwrotnych z każdego zakładu.

W przypadku każdego wypadku do wszystkich zakładów rozsyłana jest informacja prasowa; podobnie wszystkie poważne incydenty mające miejsce w każdym zakładzie produkcyjnym są co miesiąc analizowane na poziomie Grupy. Po przeanalizowaniu tych poważnych incydentów informacje zwrotne są przekazywane do wszystkich zakładów, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań.

Aby pomóc we wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 450001, stworzono siatkę dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Siatka ta pomaga zakładom mierzyć postępy i dojrzałość w tych dwóch obszarach.
Obecnie 6 zakładów Grupy posiada certyfikat ISO 45001. Celem jest, aby wszystkie nasze zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat ISO 45001 do czerwca 2027 roku.

 
Delpharm zobowiązuje się do szkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ŚRODOWISKO

Ciągłe doskonalenie naszych zakładów przemysłowych pod względem poszanowania środowiska jest dla nas głównym priorytetem.

Delpharm zobowiązuje się do :

  • Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją, w szczególności poprzez zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie energii odnawialnej
  • Optymalizacja zarządzania zasobami, w szczególności związanymi z wodą
  • Gwarantuje, że jej obiekty spełniają normy, przepisy i inne wymogi obowiązujące na całym świecie
  • Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, które mogą być generowane przez jej działalność

Aby osiągnąć swoje cele, firma Delpharm wprowadziła plany mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Promuje recykling odpadów i kontrolę ich zrzutów.

 

Aby wzmocnić nasze zaangażowanie, Delpharm szkoli i angażuje swoich pracowników, aby mogli aktywnie przyczyniać się do poprawy naszej polityki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Obecnie 7 zakładów Grupy posiada certyfikat ISO 14001. Celem jest uzyskanie certyfikatu ISO 14001 przez wszystkie nasze zakłady produkcyjne do czerwca 2027 roku.

Polityka Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska Grupy Delpharm PDF - 727 kio