Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Delpharm Poznań S.A. (dawniej: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.) z siedzibą
w Poznaniu (dalej: „Spółka”) do dnia 29 października 2021 roku była częścią Grupy GSK
i realizowała strategię podatkową zgodnie z grupową strategią podatkową Grupy GSK, która
publikowana jest na stronie internetowej Grupy GSK i w odniesieniu do roku 2021 jest
dostępna pod następującym adresem internetowym: https://www.gsk.com/media/2983/taxstrategy.
pdf (w dokumencie tym przedstawiona jest strategia podatkowa realizowana w roku
2021 oraz dane liczbowe dotyczące roku 2020) oraz https://www.gsk.com/media/8365/gsk-taxstrategy-
2021.pdf (w dokumencie tym przedstawiona jest strategia podatkowa realizowana w
roku 2022 oraz dane liczbowe dotyczące roku 2021). Od dnia 30 października 2021 Spółka
należy do Grupy Delpharm z siedzibą we Francji, prowadzącej działalność produkcyjną i
rozwojową (CDMO).

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Spółki sporządzona
i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1.
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Spółka:

 • 1. realizowała procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie, obejmujące w szczególności:
  • a. Tax Operational Framework – określający zasady zarządzania ryzykiem
   podatkowym, procesami rozliczeń podatkowych, relacji z innymi podmiotami
   z powiązanymi i raportowania podatkowego,
  • b. Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku
   przekazywania informacji o schematach podatkowych,
  • c. proces weryfikacji kontrahentów,
 • 2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarło umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa2,
 • 3. co do zasady terminowo realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w odniesieniu do:
  • a. podatku dochodowego od osób prawnych,
  • b. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • c. podatku od towarów i usług,
  • d. podatku od nieruchomości,
  • e. podatku rolnego,
  • f. podatku akcyzowym,
 • 4. przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej następujące informacje o schematach podatkowych:
  • a. formularze MDR-1 dotyczące podziału GSK,MDR-1 dotyczący planowanej wypłaty wolnych środków pieniężnych z GSK do innego podmiotu z Grupy GSK w związku z planowaną sprzedażą GSK do podmiotu spoza Grupy GSK,
 • 5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów
  w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi
  rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

PL05

| | Nazwa spółki | Kraj | Typ transakcji |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | Wielka Brytania | Sprzedaż - towary |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited| Wielka Brytania | Zakup - surowce i półprodukty |
| GSK Services Sp. z o.o. |Polska| Sprzedaż - towary |
| Delpharm Industrie SAS | Francja | Transakcje finansowe| |

 • 6. była przedmiotem działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11aust. 1 pkt 4 updop, które to działania polegały na przeniesieniu ze Spółki w ramach podziału przez wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do podmiotu powiązanego mającego siedzibę w Polsce,
 • 7. nie występowało z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • 8. złożyła wniosek i otrzymała interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji przenoszonego w ramach podziału przez wydzielenie zespołu składników majątkowych oraz osób jako zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa,
 • 9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • 10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym3;
 • 11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do sprawfinansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.